Home  |  Donatori |  Linkovi  |   16 dana aktivizma   |  Kontakt  |  Print     
SOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS telefon Beograd


ZAKONI

Porodični zakon ...24.2.2005.
Krivični zakonik
…29.9.2005.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
…31.8.2009.

Zakon o policiji
…14.11.2005.

Zakon o zaštitniku građana
...16.9.2005.

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava... 30.5.2003.
Zakon o oglašavanju
..16.9.2005.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima …10.12.1948.
Konvencija o pravima deteta…20.11.1989.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
...4.11.1950.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDAW)
... 18.12.1979.

Zakon o udruženjima
…8.7.2009.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o socijalnoj zaštiti


   
 

PRIRUČNIK ZA VOLONTERKE SOS TELEFONA

"ŽENE ZA ŽIVOT BEZ NASILJA"

Glavna i odgovorna urednica
Lada Protić

Stručna konsultantkinja:
Lepa Mladenović

Izdao: SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu
Drugo dopunjeno izdanje, 1999. godina

 

 • Uvod
  Dizajn
  Bez neposrednog uzroka
  žene u ovom svetu
  Iz beležnice jedne volonterke SOS-a
  Sad umem da se branim
 • I. feministički pristup nasilju nad ženama
  Feministički pristup nasilju nad ženama
  Feministički principi SOS-a
  Feministički principi rada sa ženama iz marginalizovanih grupa
  Feministički pristup ženskom zdravlju
 • II. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
  Učinimo nasilje vidljivim
  SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
  Kako smo počele, kako smo izdržale
  Pet godina SOS-a
  Projekti SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja Beograd
  Rad na SOS telefonu
  Odnos prema institucijama
  Odnos i rad sa institucijama
  Poruka na traci SOS telefona
  Detalji iz upitnika žene žrtve nasilja - SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
  Primeri sa SOS-a
  Iz beležnice volonterke
  Primeri iz sudske prakse: Nasilje u porodici – osuda ili praštanje
  Datumi osnivanja SOS telefona u državama bivše Jugoslavije i važni datumi
  ženski glasovi govore
 • III. ostale ženske grupe u Beogradu protiv nasilja nad ženama
  Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja
  Savetovalište protiv nasilja u porodici
  SOS telefon i centar za devojke
  Incest trauma centar
  - Izazov nasuprot unutarnjem tabuu
  Iz kruga… Grupa za podršku invalidnim ženama i deci
  Sigurne ženske kuće
  - Sigurne kuće
 • IV. feministička radna etika
  Slušaj
  Feministička radna etika - nacrt
  Specifičnosti razgovora telefonom
  - Tajnost kao osnova za izgrađivanje poverenja
  - Slušanje
  - 10 loših navika: šta blokira slušanje
  - Karakteristike slušanja - posebne tehnike
  - Preživeti kao volonterka
  - Sprečavanje iscrpljenosti
  - Simptomi iscrpljenosti
  - Koraci u sprečavanju iscrpljenosti
  Razgovor na telefonu
  - Faze razgovora
  - Posebni primeri u telefonskom razgovoru
  - Posebni pozivi
  - Pozivi žena koje ćute
  Umeće dobrog slušanja
  Neka uputstva za uspešno slušanje
  O zavisnosti
  O preuzimanju odgovornosti
  Loša navika u radu SOS telefona: sindrom majke
  Ključne tačke kod razgovaranja
  Deset najvećih zamki
 • V. nasilje u porodici
  Za jake žene
  Prvo pismo prispelo na beogradski SOS
  Nasilje u porodici
  Predrasude o nasilju nad ženama
  Nasilje nad ženama kao zdravstveni problem
  Razumevanje nasilja
  Ciklus zlostavljanja u porodici
  Točak nasilja nad ženama
  Zašto žene trpe nasilje
  Prepoznavanje muškog nasilja nad ženama
  - Iz arhive SOS-a
  - Pokret pretučenih žena
  - SOS statistika
  Mehanizmi održavanja nevidljivosti nasilja nad ženama
  Kraj nasilja nad ženama
  Naša priča: Priče su istinite, izmišljena su samo imena
  Iz sveta: živeti u užasu i mukama: biti zlostavljana žena
 • VI. silovanje
  Razorno dejstvo silovanja
  Kad seksualno nasilje preživi žena
  Iz beležnice volonterke SOS telefona Kraljeva
  Definicija silovanja
  - Odnos sa ženama koje su preživele silovanje
  - Pre ženskog pokreta
  O predrasudama
  - Tabele predrasuda
  Efekti silovanja i seksualnih napada
  Deset zlatnih pravila
  Е ta čeka ženu kroz institucije nakon silovanja
  Opšta pravila u radu sa žrvama silovanja
  Silovanje
  Silovanje u braku je zločin
  Silovanje posle silovanja
  Teze iz izlaganja Regule, koja radi u SOS-u za silovane žene u Cirihu
  Društveni stav prema silovanju
 • VII. incest - seksualno zlostavljanje dece
  Seksualna zloupotreba dece
  Kada reči prekinu ćutanje
  A. Seksualno zlostavljanje dece i posledice
  B. Rad sa decom koja su seksualno zlostavljana
  Vraćanje u telo
  Smernice za razgovor s osobom koja je preživela incest
  Na smrt osuđena u gradu zverstva

 • VIII. seksualno uznemiravanje i ucenjivanje
  Е ta je seksualno ucenjivanje i uznemiravanje žena na poslu ili u školi / gimnaziji / fakultetu
  Seksualno uznemiravanje i ucenjivanje
  I. Definicija
  II. Posledice
  III. Е ta uraditi... u slučaju seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja
  Uznemiravanje ne poznaje granice
 • IX. prostitucija
  Prostitucija - vrsta seksualne eksploatacije
  Seksualna trgovina ženama - sex trafficking
  O pornografiji

 • X. silovanje u ratu - ratne trauma žena
  Prelazeći liniju
  Silovanje u ratu
  Večni vojnik - silovanje u ratu
  Vojno seksualno ropstvo u Japanu
  45. godina ćutanja
  Silovanje, specifična trauma, specifičan vid nasilja
  Važnost rada u grupama sa traumatiziranim ženama
  Pamflet: Feministkinje Beograda govore
 • XI. pozivi žena sa suicidalnim namerama
  U zemlji Silvije Plath
  Pozivi žena sa suicidalnim namerama
  Prevencija suicida
  Gorim za tvoje udisanje
 • XII. odnos majke i kćerke
  Tvoja deca nisu tvoja deca
  Proizvodnja majke: nacrt za odnos majke i kćerke
  dodatak
  Deset godina kasnije
  Tri pesme za ženu
 • XIII. radionice i rad grupa samopomoći
  Tajna ženskih radionica
  ženske radionice
  - Bila sam tatin daljinski upravljač
  Prolazeći kroz promenu
  Rad grupe samopomoći za incest
  - Osnovna pravila grupe samopomoći za incest
  Igračku ne boli
 • XIV. rešavanje konflikta
  Pesma bez naslova
  Nenasilna komunikacija
  - Razmišljanja o suštini društvene promene
  Podsetnica za vođenje razgovora na telefonu
  Principi za ublažavanje konflikta
  Čemu služi nenasilna komunikacija
 • XV. ženska prava
  Pravo na život
  ženska prava su ljudska prava
  Reproduktivna prava žena
  žene i njihovo zdravlje
  ženska prava i zatvor
  ženska prava i izbeglištvo
  Spisak predloga za menjanje zakona
 • XVI. predrasude
  Uvod o predrasudama
  Pravo na različitost
  Predrasude prema romkinjama i romima
  - žene nevidljive SOS-u
  Predrasude prema lezbejkama
  Е ta je homofobija
  - Iz dnevnika jedne lezbejke
  Fizički hendikepirane žene
  Nasilje u psihijatriji
  - Sedamstopedeset miligrama dnevno
 • XVII. pravna uputstva
  Silovanje
  Pravna uputstva
  - Parnični i vanparnični postupak
  - U krivičnom postupku
  Pravna uputstva iz porodičnog prava
  - iz bračnog procesnog prava
  Odnos roditelja prema detetu kome dete nije povereno
  Način vršenja roditeljskog prava
 • XVIII. tehnička pitanja SOS telefona
  Dogovor volonterki SOS telefona
  Koordinatorke SOS telefona
  Sastanci volonterki SOS telefona
  Kako voditi sastanke
  - SHEMA: Kako voditi sastanke
  Načini odlučivanja
 • XIX. mreža protiv nasilja nad ženama
  ženska mreža
  Osnivački dokument Mreže protiv muškog nasilja nad ženama
  - Lična karta mreže 1997
  Uvod u osnivački skup Istočno-evropske mreže
  - Završni dokument Istočno-evropske mreže
 • XX. ostale informacije
  Plan instruktaže beogradskog SOS-a
  Ko se boji Radmile Rajković ili Buduća volonterka SOS-a
  Autorke tekstova - Prevoditeljke

 

[vrh strane]