Home  |  Donatori |  Linkovi  |   16 dana aktivizma   |  Kontakt  |  Print     
SOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS telefon Beograd


ZAKONI

Porodični zakon ...24.2.2005.
Krivični zakonik
…29.9.2005.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
…31.8.2009.

Zakon o policiji
…14.11.2005.

Zakon o zaštitniku građana
...16.9.2005.

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava... 30.5.2003.
Zakon o oglašavanju
..16.9.2005.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima …10.12.1948.
Konvencija o pravima deteta…20.11.1989.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
...4.11.1950.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDAW)
... 18.12.1979.

Zakon o udruženjima
…8.7.2009.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o socijalnoj zaštiti


   
 

16 dana aktivizma

 

TV spot (2.9 MB)

Radio spot (3.5 MB)

Liflet (440 KB)

16 dana aktivizma (66 KB)
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja ove godine kampanjom „STOP NASILJU NAD ŽENAMA – PROMENIMO ZAKONE“ obeležiće 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA putem radio i TV spotova, oglašavanjem u novinama i promocijom publikacije „Pravni vodič za žene“ u Beogradu. Kampanja za bolji pravni položaj žena odnosno realizacija projekta „Za promenu zakona radi veće zaštite žena i dece“ nastaviće se i nakon 16 dana aktivizma, održavanjem konferencija u gradovima Srbije. Novi zakoni ne samo da nisu usklađeni sa standardima EU nego su obezvredili živote žena, i izazvali pravnu diskriminaciju razvedenih, samohranih majki i njihove dece. Tobože su uvedeni novi pravni instituti, no oni potpomažu legalnu zaštitu muškarcima da ne izvršavaju svoje obaveze i ne budu kažnjeni ili manje u odnosu da su zločin počinili van porodice. Po zakonima proizilazi da se žene instruiraju opstanku u porodici i kada u njoj postoji nasilje i po cenu života.

Radi toga potrebno je da se što veći broj grupa pridruži kampanji kako bi uticali na vlast da donese zakone u korist žena. Zakoni su isti i za Crnu Goru. Podstičemo vas da se međusobno podržavamo u svemu što radimo za žene, i kroz svoje aktivnosti angažujemo na poboljšanju ženskih prava, osobito na eliminaciji svih oblika nasilja i diskriminacija. Poziv zavrsavamo citatom Ljiljane Raičević iz SŽK, Podgorica: „Gdje god zagrebeš, svi se prave nevješti, a žrtve posvuda oko nas“.

Zainteresovane/i nas mogu kontaktirati putem e-maila sostelefon@EUnet.yu

Kampanja „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“ realizuje se od 1991. godine na međunarodnom nivou „od 25. novembra do 10. decembra“ od velikog broja organizacija. Cilj je javno ukazivanje na problem nasilja nad ženama radi donošenja mera koje će ga eliminisati. Sama kampanja obeležava nekoliko važnih istorijskih datuma. Počinje 25. novembra koji je od strane OUN 1999. godine proglašen kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sećanja na ubistva tri sestre Mirabel u Dominikanskoj republici kao žrtvi diktatorskog režima. 25. novembra 1995. u Beogradu su održane prve ženske noćne demonstracije „ŽENE OSVAJAJU NOĆ“. Tog dana u 23 sata na minus deset stepeni sastale su se aktivistkinje ženskih organizacija Beograda na Kalemegdanu ispred paviljona „Cvijeta Zuzorić“ i krenule kroz grad da dokažu da žene imaju prava na sigurnost u svim prostorima i u svako doba.

6. decembar je Međunarodni dan protiv muškog nasilja. Toga dana na Elektrotehničkom fakultetu u Montrealu, u Kanadi, jedan muškarac ubio je četrnaest studentkinja, ostavljajući poruku „Mrzim žene“.

Kampanja završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Tog dana, 10. decembra 1948. godine, usvojena je Univerzalna Deklaracija OUN o ljudskim pravima, zbog užasa Drugog svetskog rata U njoj su data osnovna urođena prava polazeći od premise da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Doneta je kao zajednički standard koji trebaju postići svi narodi, države, i da ih unesu u svoje zakone. Na osnovu deklaracije proklamovana su ljudska prava i slobode za sve ljude na svetu, bez obzira na razlike koje postoje među ljudima po bilo kom obeležju, rođenju ili ubeđenju.

Međutim i pored niza drugih međunarodnih sporazuma na sceni nad socijalnim je politički faktor, postoje velike razlike između proklamovanog i realizacije ljudskih prava, koja se zloupotrebljavaju usled globalizacije od strane najjačih država.

U Srbiji iako postoji svest o potrebi poštovanja ljudskih prava, ne postoji dovoljno kažnjavanje njihovog kršenja. Još uvek nailazimo na primere da policija u izvršavanju zadataka krši i ne poštuju ljudska prava i slobode, niti pruža efikasnu zaštitu građanima, pogotovo ako je u pitanju nasilje nad ženama. Srbija nema nacionalni plan zaštite žena, dobre zakone i postojeće jedva primenjuju. Mnogo toga zavisi od volje pojedinaca koji prvi stupi u kontakt sa ženom žrtvom nasilja.

Naša kampanja usmerena je na promene zakona kroz spotove na radiu i TV, i kratko oglašavanje. Nakon promocije publikacije Pravni vodič za žene u kojoj je data i analiza zakona aktivnosti usmerićemo na menjanje odredbi kojima su žene i deca stavljeni u nepovoljan položaj. Posle promocije dat ćemo pregled naših zahteva, koje ćemo uputiti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na osnovu dosadašnjih razgovora i odobrenja projekta od opštine veliki su izgledi da isti prođu kroz vladu bez obzira kakva bila. A ionako kažu da su propusti slučajni, nije valjda, pa baš na štetu razvedenih ili samohranih žena ili ubijenih u porodici.

Pozivamo vas da nam se pridružite i ako želite možete zajedno sa nama nastupati na konferencijama. Ukoliko želite možemo doći u vaše mesto.